Životno osiguranje


Klasično mešovito životno osiguranje

Ovo osiguranje života predstavlja siguran vid dugoročne štednje uz istovremenu finansijsku zaštitu porodice u slučaju smrti osiguranog lica.

IZABERITE

Mešovito štedno osiguranje

Ovo osiguranje predstavlja vrstu životnog osiguranja kod kog je akcenat stavljen na štednju više nego na zaštitu, pa je samim tim osigurana suma za doživljenje (istek štednje) veća nego kod klasičnog programa.

IZABERITE

Štedno osiguranje za decu

Ovo za decu namenjeno je stvaranju početnog kapitala koji dete može iskoristiti za školovanje ili za neku drugu namenu.

IZABERITE

Riziko osiguranje života

Riziko osiguranje života predstavlja vrstu osiguranja koje nema štedni karakter i obuhvata samo pokriće za slučaj smrti, jer se ugovorena osigurana suma isplaćuje navedenim korisnicima u slučaju smrti osiguranika.

IZABERITE

Riziko kredit

Riziko kredit osiguranje ugovara se kao vid obezbeđenja kredita, nema štedni karakter i obuhvata samo pokriće za slučaj smrti osiguranog lica.

IZABERITE