Osiguranje domaćinstva

 
 
 
 
Pod nenastanjenim objektom smatra se obekat (kuća ili stan), koji u toku godine ima prekid u stanovanju duži od 60 dana u kontinuitetu.
 
Adresa stanovanja:
 
 
 
Napomena:
Po ovom programu mogu se osigurati objekti (stanovi i kuće) masivne i mešovite gradnje. Masivna gradnja podrazumeva da objekat ima temelj, da su spoljašnji i noseći zidovi ili stubovi od opeke, blokova, kamena i armiranog betona, a da je krovni pokrivač od crepa, salonita ili šindre. Mešovita gradnja – objekat ima temelj, spoljašnji i noseći zidovi ili stubovi su od opeke, blokova, betona i čelika, ako je noseća konstrukcija zaštićena vatrootpornim materijalom, a krovni pokrivač je od lima ili drveta.